บทที่ ๒ หลักการทรงงานและแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา