บทที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน