Statistics Statistics
19539
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month463
LastMonth Last Month896
ThisYear This Year3,951
LastYear Last Year2,410

แบบประวัติและผลงาน

 

ชื่อ-สกุล                    ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

ตำแหน่งวิชาการ          -

ตำแหน่งปัจจุบัน          อาจารย์ประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์              064-9899383

E-mail address         natthaya.cc.work@gmail.com

 

ประสบการณ์ด้านการบริหารทางวิชาการและบริการวิชาการ

 1. รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560-2564
 2. ประธานพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2565
 3.  ประธานคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน

 

วุฒิการศึกษาและการอบรม

          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2555

          พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2550

          หลักสูตรอบรมระยะสั้น ศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2555

          ประกาศนียบัตรการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย : TDSI สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2556

          ประกาศนียบัตร หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2556

การอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การอบรมระบบออนไลน์ Nursing Informatics Leadership Theory and Practice (coursera online non-credit course authorized by University of Minnesota) เข้าการอบรมครบเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ประกาศนียบัตร  หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประจำปี 2566

ประสบการณ์ทำงาน 

          ปี 2550-2552             พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ปี 2555–2558             อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2558-ปัจจุบัน           อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 1. การพยาบาลทารกแรกเกิด และทารกแรกเกิดวิกฤต
 2. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 3. การดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวัย
 4. เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการพยาบาล

ประสบการณ์สอน 12 ปี

 1. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 2. เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการพยาบาล
 3. ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
 4. ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
 5. การพยาบาลพื้นฐาน
 6. จิตวิทยาพัฒนาการ
 7. ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล

 

รางวัล

          1. นักศึกษาพยาบาลดีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2550

          2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านด้านจิตอาสาและเสียสละ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

          3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นขวัญใจนักศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2565

          4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้สถานการร์จำลองเสมือนจริง สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566

          5. รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 การประกวดผลงานโครงการส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล (Moral Project) ประจำปี 2566 จากสภาการพยาบาล ชื่อโครงการ “NPRU Good Nurse…การทำประโยชน์ด้วยหัวใจ” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

 

 

ผลงานวิชาการ

 1. ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์, ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม, วาร์ธินีย์ แสนยศ. (2566). การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กปฐมวัย. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. 6(3). 153-164
 2. ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม, บุญญาสินี สุภิษะ, พงศธร เหคําชุนย์, พิมพรรณรายณ์ โสดาราม, นิตยา อาจพรม, ฐิติกาญจน์ ผิวทองงาม, และคณะ. (2565). ผลของการใช้สื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์นิทานส่งเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบ New Normal สำหรับเด็กปฐมวัยในครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครปฐม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (Proceeding)
 3. Chooprom N. C., Buajaroen H., & Photangtham D. (2021). Supporting sustainable development goals in the nursing education system: Nursing student practitioner, Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University Thailand. Interdisciplinary Research Review. 16(2). 25-29.
 4. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง, สุปราณี ฉิมมามี และ ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม. (2562). ปัจจัยส่วนบุคคลและความรอบรู้สุขภาพที่ทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(3): 107-117.
 5. ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม. (2561). รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กในการช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินและการจัดการความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดนครปฐม. Proceeding. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพยาบาลภาวะบาดเจ็บและฉุกเฉิน: คุณภาพ ความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่อง”, ตรัง, ประเทศไทย

 

วิทยากร

 1. วิทยากรหลักสูตรระยะสั้นสาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลทารกและเด็กป่วยภาวะวิกฤต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2555-2558
 2. วิทยากรและคณะกรรมการหลักสูตร International Training Program on Early Childhood Health Care Management คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Thailand International Development Cooperation Agency (TICA) ปี พ.ศ. 2555-2558
 3. วิทยากร/ Keynote speaker หัวข้อ Implementation of WHO 17 SDGs in Nursing Education and Clinical Practice: Example in Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2562 ณ College of Nursing, Hungkuang University ประเทศไต้หวัน วันที่ 23-25 ตุลาคม 2562
 4. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม สร้าง ไอคิว อีคิว เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วันที่ 30 สิงหาคม 2563
 5. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม" ในการจัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2563
 6. วิทยากรโครงการอบรมเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อบรมออนไลน์ เรื่อง วัยใสใจสะอาด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564
 7. วิทยากร/ Keynote speaker หัวข้อ The change of nursing education in the post-pandemic Era of Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Academic Conference “New paradigm of nursing education in post-pandemic Era" (via Microsoft Teams Web Conference) วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 8. วิทยากรโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565
 9. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสานพลังพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาราชภัฏนครปฐมเพื่อพัฒนา Soft skill ให้นักศึกษาด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565
 10. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา Soft Skill ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4-5 กุมภาพันธ์ 2566
 11. วิทยากรโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566
 12. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill ให้นักศึกษาด้วยวิศวกรสังคม แกนนำรุ่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
 13. วิทยากรกระบวนการโครงการสร้างสรรค์เพื่อลูกน้อย ด้วยการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์สาธิตการศึกษา ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 12 มีนาคม 2566
 14. วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566

 

 

ผลงานวิจัย

1. โปรแกรมการส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Promoting of Potential and Involvement of Community program for Early Childhood’s Healthcare and Development in Child Development Centers of local Government ปี พ.ศ. ที่วิจัยสำเร็จ 2563

2. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองตามแนวคิดภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในตำบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง The Development of a Model of Self-care Promotion Based on the Concept of Active Aging for Elderly with Non-Communicable diseases in Ratchasathit Sub-district, Ang-Thong ปี พ.ศ. ที่วิจัยสำเร็จ 2563

3. การพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนจิตอาสาเพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ตำบลราชสถิตย์ จังหวัดอ่างทอง The Development of Children and Youth Volunteers for Caring the Elderly in Ratchasathit Sub-district, Ang-Thong Province ปี พ.ศ. ที่วิจัยสำเร็จ 2563

4. โครงการ การสนับสนุนศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาคกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี พ.ศ. ที่วิจัยสำเร็จ 2563

5. โครงการ การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปี พ.ศ. ที่วิจัยสำเร็จ 2566