ความต้องการสื่อและสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานวิสาหกิจ ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดนครปฐม