การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒั นาระบบเศรษฐกจิชุมชน : ข้อเสนอจากการวิจัยเชิงชาตพิันธุวรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)