Contact :
 สาขาวิชาชีววิทยา
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม
 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Phone: (66) 34-109300 ext. 3702 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: jkanya@windowslive.com

Statistics Statistics
4198
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month16
LastMonth Last Month88
ThisYear This Year263
LastYear Last Year729
                              

4032601 จุลชีววิทยา  | มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา  ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต  การจำแนกประเภท  สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ์  การควบคุมจุลินทรีย์  ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้ำ ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล  โรคติดต่อและภูมิต้านทาน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4032611 ปฏิบัติการจุลชีววิทยามอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             เพื่อเรียนรู้หลักการ ข้อควรปฏิบัติ และฝึกฝนเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4034605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่สำคัญทางอุตสาหกรรม ขั้นตอนการแยก และคัดเลือกจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก หลักการ และวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์อุตสาหกรรม  หลักการพื้นฐานของกระบวนการหมักแบบต่าง ๆ และทราบถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้จุลินทรีย์  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นได้อย่างมีจริยธรรมของการเป็นนักวิทยาศาสตร์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4033603 วิทยาเห็ดรา มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             สัณฐานวิทยาทั่วไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของเชื้อรา การจัดจำแนกประเภทของเชื้อราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟังไจ ความสำคัญของเชื้อราทางการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4034613 จุลชีววิทยาทางการเกษตร มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเกษตร  ปศุสัตว์  ประมง  การนำไปใช้ประโยชน์  การทำให้เกิดโรค     การพัฒนาและปรับปรุงดินโดยจุลินทรีย์  กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน  น้ำ  และพืช

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
             จุลินทรีย์กับอาหาร  จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย  เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร  องค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ และลักษณะการเน่าเสีย  การเน่าเสียของอาหาร  การสุ่มตัวอย่าง   วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร   น้ำนม  ผลิตภัณฑ์นม   มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา   วิธีการป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์ในอาหาร  การถนอมอาหาร 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4032603 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ มอค.3

คำอธิบายรายวิชา
          โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ การเติบโต ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโต กระบวนการสร้างและใช้พลังงาน กลไกการควบคุม เมแทบอลิซีม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------