What's New !?

Slider images
Slider images
Slider images

ผลงาน : วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ดีที่สุด จากความร่วมมือของทุกคนในสาขาวิชา

Courses (รายวิชาที่สอน 1/64)


7191105
Art Composition for Multimedia Prodction

ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะเบื้องต้น ทฤษฎีสี การใช้สีกับลักษณะของงาน การออกแบบลายเส้นลายจุด การจัดวางองค์ประกอบภาพและข้อความสำหรับงานมัลติมีเดีย และเทคนิคงานทัศนศิลป์

7193705
3D Animation Production ver.1

แนวคิดพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การขึ้นรูปโมเดล การแปลงรูปวัตถุ ทัศนียภาพ ขอบเขตการมอง ระนาบภาพ คุณสมบัติผิววัตถุ การจัดแสงและเงา รูปแบบการเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร และการจัดองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

7194604
Special Effects for Movie

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์ การออกแบบและ การสร้าง เครื่องมือ เทคนิคพิเศษ และปลั๊กอินเสริมสำหรับการสร้างภาพยนตร์ด้วยโปรแกรมประยุกต์

 

Schedules (ตารางสอน 1/64)


Faculty (อาจารย์ประจำสาขา)


Facebook (สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)