What's New !?

Slider images
Slider images
Slider images

ผลงาน : วิดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ดีที่สุด จากความร่วมมือของทุกคนในสาขาวิชา

Courses (รายวิชาที่สอน 1/61)


7191105
Art Composition for Multimedia Prodction

ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะเบื้องต้น ทฤษฎีสี การใช้สีกับลักษณะของงาน การออกแบบลายเส้นลายจุด การจัดวางองค์ประกอบภาพและข้อความสำหรับงานมัลติมีเดีย และเทคนิคงานทัศนศิลป์

7191201
Computer System and Architeture

วิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การประสานงานระหว่างกระบวนการและ การจัดการวงจรอับ การจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง การจัดการหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำเสมือนและแฟ้มข้อมูล และโครงสร้างของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

1033501
Computer Programming

แนวความคิดพื้นฐานของภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่าให้ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ ฟังก์ชัน และหน่วยรับข้อมูลเข้า-ออก รวมถึงการใช้ประโยคควบคุม และการคำนวณทางตรรกะ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตัวชี้ และเนื้อที่ในหน่วยความจำที่ต้องการสำหรับตัวแปรแต่ละประเภท อาร์เรย์ประเภททางเดียวและสองทาง การสร้างแฟ้ม การบันทึกข้อมูลลงแฟ้ม การอ่านข้อมูลจากแฟ้มตามลำดับและการสุ่ม

Schedules (ตารางสอน 1/61)


Faculty (อาจารย์ประจำสาขา)


Facebook (สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)