ประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา

สถาบันการศึกษาที่สอน

ระดับที่สอน

ระยะเวลาที่สอน

  สถาบันราชภัฏนครปฐม

ปริญญาตรี

    พ.ศ. 2543 - 2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปริญญาตรี

พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำหลักสูตร 

                                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 

งานบริหาร

พ.ศ. 2553- 2556         รองผู้อำนวยการ   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน     ประธานสาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม