อาจารย์นัฎฤดี  ปั้นกิจวานิชเจริญ

(Miss Natrudee  Pankitwanitjalearn)

 

 

ประวัติการศึกษา

- Master of Arts   (M.A.)   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other languages  in Guangxi University  People's   Republic of China (2555) 

- ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ประวิติการทำงาน

- ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- พ.ศ.2555-2557 เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ.2555 การแยกแยะอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกันของนักศึกษาไทย และเทคนิควิธีการสอนอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกัน