อาจารย์นัฎฤดี  ปั้นกิจวานิชเจริญ

(Miss Natrudee  Pankitwanitjalearn)

 

 

ประวัติการศึกษา

Master of Arts   (M.A.)   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other languages  in Guangxi University  People's   Republic of China (2555) 

ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ประวิติการทำงาน

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2555-2557 เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 

ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การแยกแยะอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกันสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, วารสารจีนวิทยา | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Analyzing Thai Students'Satisfaction towards Education Management of Chinese Universities, 2020 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management, Han Ying, Natrudee Pankitwanitjalearn, Amporn Waranonwanit

THE MISUSE ANALYSIS OF "不, 没" AND THE PROPOSED CORRECTIVE STRATEGIES FOR THAI STUDENTS (泰国学生"不、没"误用分析及纠偏策略2020 Panyapiwat International Conference on Social Science and Management, Fuchao Liu, Amporn Waranonwanit, Natrudee Pankitwanitjalearn

การแยกแยะอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกันของนักศึกษาไทย และเทคนิควิธีการสอนอักษรจีนที่มีลักษณะคล้ายกัน, Zhongguozhiwang.