ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา

ยินดีต้อนรับเพจ ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โปรแกรมวิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3230  โทรสาร 034261 064

โทรศัพท์มือถือ 058-1724105

E-mail Yothin_97@hotmail.com

 

เกณฑ์

รายละเอียดย่อย

 

ประวัติ

นายโยธิน ศรีโสภา

ประวัติการศึกษา (ยังไม่ได้ระบุ)

ประวัติการทำงาน (ยังไม่ได้ระบุ)

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

 

 

 

รูปภาพ

 

รายวิชาที่สอน

รายชื่อวิชา (ยังไม่ได้ระบุ)

คำอธิบายรายวิชา (ยังไม่ได้ระบุ)

ผลงานวิจัย

แสดงผลงานวิจัย หรืองานตีพิมพ์ (ยังไม่ได้ระบุ)

Link

http://www.npru.ac.th

 

การติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3230  โทรสาร 034261 064

E-mail Yothin_97@hotmail.com

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

LMS

http://pws.npru.ac.th/yothin/