อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ

Statistics Statistics
2361
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month55
LastMonth Last Month170
ThisYear This Year1,181
LastYear Last Year1,064

ภาคเรียนที่ 1/2558

1181145 ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ภาคเรียนที่ 2/2558

1181102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

1183108 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

1181146 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2561

1181145    ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา และผู้ตัดสินกีฬา 

4000125  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ สุขภาพ

1181102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา