อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ

Statistics Statistics
2352
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month170
ThisYear This Year1,172
LastYear Last Year1,064

คุณวุฒิทางการศึกษา :         ค.ด. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                                          ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                          ค.บ. (พลศึกษา) สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง