อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ

Statistics Statistics
815
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month69
LastMonth Last Month87
ThisYear This Year699
LastYear Last Year116

ภาคเรียนที่ 1/2558

1181145   ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ภาคเรียนที่ 2/2558

1181102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

1183108  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

1181146  ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา