อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ

Statistics Statistics
2562
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month142
LastMonth Last Month114
ThisYear This Year1,382
LastYear Last Year1,064

ภาคเรียนที่ 1/2558

1181145   ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ภาคเรียนที่ 2/2558

1181102  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

1183108  สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

1181146  ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา