ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6948
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month71
LastMonth Last Month565
ThisYear This Year2,073
LastYear Last Year1,305

อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว
ประวัติการศึกษา

 

1) สายสามัญ

-ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ./เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม./รุ่นที่ 8) ม.ธรรมศาสตร์   

-กำลังศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรศาสตร์

2) สายปริยัติธรรม

-เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.2547) 

-นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2539)