ผู้อำนวยการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
6955
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month565
ThisYear This Year2,080
LastYear Last Year1,305

ประวัติ: อาจารย์ ญาณภัทร ยอดแก้ว

ตำแหน่ง/หน้าที่ปัจจุบัน/อดีต 

1) ตำแหน่ง/หน้าที่ในหน่วยงาน

- ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปัจจุบัน)

- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2556-2559)

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2554-2555)

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา(ภาคปรัชญาและศาสนา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัจจุบัน)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (สอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต, หลักพุทธธรรม, ศาสนธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคมแบบยั่งยืน)

-กรรมการบริหารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2556-2559)

-กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปัจจุบัน)

-ที่ปรึกษาชุมนุมอาสาธรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ปัจจุบัน)

2) ตำแหน่ง/หน้าที่ทางสังคม

- อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านวิชาการ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

-รองประธานคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ  (พ.ศ.2559-2569) กระทรวงวัฒนธรรม

-อนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

-อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

-กรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดนครปฐม

-กรรมการมูลนิธิสุวรรณโคมคำ กรุงเทพมหานคร

-เลขานุการชมรมพุทธศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-กรรมการชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม

วุฒิการศึกษา

1) สายสามัญ

-ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ./เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม./รุ่นที่ 8) ม.ธรรมศาสตร์   

-กำลังศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ม.เกษตรศาสตร์

2) สายปริยัติธรรม

-เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.2547) 

-นักธรรมชั้นเอก  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2539)