พ.ศ. 2539-2542: วท. บ. (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2543-2547: วท. ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2548-2553: ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี