4031110 ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology)
คำอธิบายรายวิชา: สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์
กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
 
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory 1)
คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการเรื่อง คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก และวิตามินที่พบในชีวิตประจำวัน
ปฏิบัติการเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต
การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิ่น
ดาวน์โหลด มคอ.3
 
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory 2)
คำอธิบายรายวิชา: ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง การขนส่ง การคายน้ำ การทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรมการปรับตัว 
ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด มคอ.3
 
4032607 การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา (Instrumentation for Microbiology)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการ ทักษะ และวิธีการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลด มคอ.3
 
4033607 เอนไซม์จากจุลินทรีย์ (Microbial Enzymes)
คำอธิบายรายวิชา: การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ สมบัติและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ ประเภทของเอนไซม์ การทำให้เอนไซม์บริสุทธิ์
การใช้ประโยชน์เอนไซม์จากจุลินทรีย์
ดาวน์โหลด มคอ.3