ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Yanika Wacharatewinkul

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ 3 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-261065 และ 089-8058871

โทรสาร 034-261065

E-mail:  yanika@webmail.npru.ac.th