อาจารย์จันทรา พรมปาน

e-mail: jantra_1984@yahoo.co.th

Statistics Statistics
18487
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month143
LastMonth Last Month199
ThisYear This Year1,372
LastYear Last Year2,920

ชื่อ - นามสกุล นางสาวจันทรา พรมปาน
ประวัติการศึกษา

2555     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Master of Arts (English)

2550     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฺBachelor of Education (English, First Class Honors)

ประวัติการทำงาน 2553 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
สาขาวิชาและคณะที่สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์