Statistics Statistics
3747
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month65
LastMonth Last Month86
ThisYear This Year65
LastYear Last Year964

ผลงานวิจัย

  -  ปี 2554 ทำวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดไร่ขิง

จังหวัดนครปฐม

-  ปี 2555  นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4

-  ปี 2556 นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5

-  ปี 2557  นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6

-  ปี 2558 นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7