Statistics Statistics
5742
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month71
LastMonth Last Month122
ThisYear This Year838
LastYear Last Year1,222

ผลงานวิจัย

  -  ปี 2554 ทำวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดไร่ขิง

จังหวัดนครปฐม

-  ปี 2555  นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4

-  ปี 2556 นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5

-  ปี 2557  นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

     งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6

-  ปี 2558 นำเสนอบทความวิจัยเรื่องการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งานประชุมวิชาการระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7