อาคารร้อยปีฝึกหัดครูไทย

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

    85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

    โทร: 034 109300 ต่อ 3734  โทรสาร: 034 261066

อีเมล์ : wongrawit@webmail.npru.ac.th

Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand
Tel : 0 3410 9300 Fax : 0 3426 1048