อาจารย์วงศ์ระวิทย์    น้อมนำทรัพย์

ประวัติการศึกษา
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ปริญญาโท : บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี :ศศ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
สถาบันราชภัฏนครปฐม

ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์