อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ

 
Statistics Statistics
951
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month38
LastMonth Last Month39
ThisYear This Year293
LastYear Last Year301
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายวิชา (Courses)

เอกสารดาวน์โหลด

1. บาสเกตบอล (BASKETBALL) 

     -  (ภาษาไทย) ศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและประโยชน์ทางการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาประเภททีม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม นำผลจากการศึกษาไปฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความรับผิดชอบและมีบุคลิกภาพที่ดี โดยใช้กิจกรรมทางกีฬาประเภททีมเป็นสื่อ

         (ภาษาอังกฤษ) A study and understanding of the exercise ,types of exercise ,exercises of different age groups ,the disadvantage in lack of exercises and sport as a tame. The students will readily apply these knowledge into social activities in the society with responsibility, unity and good personality