อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ

 
Statistics Statistics
887
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month13
LastMonth Last Month40
ThisYear This Year229
LastYear Last Year301
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่อยู่ Address

  • อาจารย์วิวัฒน์  บุญจับ
  • สาขาวิชาพลศึกษา  ( Physical Education)

คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) 

การศึกษา (Educations)

  • ค.บ. (พลศึกษา) วิทยาลัยครูราชภัฏนครปฐม
  • ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ตำแหน่ง (Positions)

  • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต (ปี พ.ศ.2549 - 2557)
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)