Statistics Statistics
15822
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday17
ThisMonth This Month148
LastMonth Last Month209
ThisYear This Year1,267
LastYear Last Year2,290

1541301 ทฤษฎีการอ่านและการคิดเบื้องต้น

Introduction to Theory of Reading and Thinking

ทฤษฎีและหลักการของการอ่านและการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสอนที่ส่งเสริมการอ่านและการคิด การจับใจความ การสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ การประเมินค่าและการใช้วิจารณญาณสำหรับงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

มคอ.3