อาจารย์วิรัติ เนตรสว่าง

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3230  โทรสาร 034261 064

โทรศัพท์มือถือ 084-1011246