การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน

 

การบูรณาการเกมในการจัดการเรียนการสอนตัวเลขภาษาจีน

The integration of games with the teaching of Chinese numbers

วิภาวี วันละ[1]

          Shen Ye[2]

บทคัดย่อ

          บทความนี้จะกล่าวถึงการบูรณาการเกมเข้ากับจัดการเรียนการสอนด้านตัวเลขภาษาจีน และจะใช้เกมเป็นหนึ่งกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยกระบวนการในการเล่นเกมนั้นจะพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนให้ได้ครบทั้ง 4ด้าน เกมโดยพื้นฐานของความหมายคือการเล่นเพื่อความสนุก ความสนุกสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน อีกทั้งยังสร้างความกระตือรือร้นให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เกมจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ดีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอน ปัจจุบันมีการใช้เกมในการจัดการเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในหลากหลายรูปแบบ บทความนี้จะกล่าวถึงการนำเกมมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทางด้านตัวเลขภาษาจีน และกิจกรรมเกมใดมุ่งเน้นให้เกิดทักษะทางด้านใด ในบทความนี้จะนำเสนอ ความหมายกิจกรรมบูรณาการเกมในการเรียนการสอนภาษาจีนเรื่องตัวเลขหลักหน่วยไปจนถึงหลักร้อย

คำสำคัญ  เกม บูรณาการ ภาษาจีน ตัวเลข การสอน

 

Abstracts

                This article will discuss the integration of games with the teaching of Chinese numbers. A game will be used as an activity in teaching and learning of Chinese classroom. Processing of playing games will improve students and learners’ language skills of Chinese. And it will be completed all 4 aspects of the game. The basic meaning of games in teaching is adding the sense of funny for learners. The sense of fun can attract the attention of learners, and let them pay more attention to Chinese class. It also can create enthusiasm for students as well. Therefore, the game is considered be a great tool which can increase the efficiency of teaching and learning. At present, there are some ways and modes to using games in instructional design and management of Chinese language teaching and learning in various forms. Absolutely, the article will elaborate that how to integrate games with Chinese numerical teaching, and which game of activities will be focus on the skills. In this article, the game will be integrated into the Chinese language teaching, and we can use the games to teaching Chinese subjects or Chinese numbers from the ones to the hundreds

Keywords  games Integration Chinese Numbers Teaching

 

[1] อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

[2] อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม