ภาคการศึกษาที่2/2558

ภาษาจีนเพื่อการสนทนา 2902751

ทักษะการฟัง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การทักทาย การแนะนำตัว การนัดหมาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาในสถานการณ์การต้อนรับ สถานการณ์ในอดีต และการวางแผนการทำงานในอนาคต

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน 1500129

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นคำศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ

 

ภาคการศึกษาที่1/2559

ภาษาจีนระดับต้น 1

การออกเสียงมาตรฐานภาษาจีนกลางในระบบสัทศาสตร์ภาษาจีน(pinyin) หลักการอ่านและการเขียนตัวอักษรจีน ศัพท์ที่ใช้บ่อยจำนวน 300 คำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ศัพท์วลี และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน พร้อมทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย