อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
13962
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month219
LastMonth Last Month192
ThisYear This Year2,912
LastYear Last Year2,350

ประสบการณ์การสอน


พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำกลุ่มโปรแกรมโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

รายวิชาหลักที่รับผิดชอบสอน

  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ดอมพิวเตอร์ในงานควบคุม
  • การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
  • อิเล็กทรอนิกส์ 2
  • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • อิเล็กทรอนิกส์กำลัง