อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16504
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month195
LastMonth Last Month160
ThisYear This Year755
LastYear Last Year1,526

คุณวุฒิ/การศึกษา


 

  • คอ.ม.  วิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , พ.ศ. 2545
  • วท.บ.  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม), สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. 2538