อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16059
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month7
LastMonth Last Month187
ThisYear This Year310
LastYear Last Year1,526

แนวการสอน


  • 5583401   เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์(Power Electronics )        

         ศึกษาคุณสมบัติการทำงาน การป้องกัน และโอกาสการใช้งานของอุปกรณ์ที่เป็นเพาเวอร์สวิตช์ ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดลองแปรผันพลังงาน ผลกระทบในสภาวะที่โหลดเป็นตัวต้านทานและหรือขดลวด ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณควบคุมทางเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

  • 6582201 คอมพิวเตอร์ควบคุม1 (Computer in Control 1)   

          ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมและจัดการ        ในงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์การออกแบบฮาร์ดแวร์    การโปรแกรมควบคุมและจัดการด้วยภาษาระดับสูง   เพื่อวัดควบคุม หรือสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม ผ่านทางช่องสื่อสารต่าง ๆ      ปฏิบัติการพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรมตามความเหมาะสม

  • 658160การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)

          ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์์