อาจารย์วีระศักดิ์ ชื่นตา

         Weerasak Cheunta

Contact:

Sensor Networks and Embedded System Research Unit

Nakhon Pathom Rajabhat University, 
85 Malaiman Rd., A.Muang

Nakhon Pathom, Thailand, 73000 

Phone: (66) 34-109300 ext. 3001 
Fax: (66) 34-261065

E-mail: weerasak (at) webmail.npru.ac.th 

 

Statistics Statistics
16301
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month152
LastMonth Last Month97
ThisYear This Year552
LastYear Last Year1,526

RESEARCH PROJECTS


Ongoing

 

 

 

 

 

The Development and Efficiency Study of an Instruction Media and an Electrical
Meter, on Android Mobile Devices, to be Used as an Instruction Media for Physics in
High Schools

[Status: Ongoing, Funding Source: Office for Educational Technology Development
Fund, Ministry of Education]

The Development of Voice over Internet Protocol (VoIP) Laboratory Experiments 
using Asterisk Frame Work 

[Status: Ongoing, Funding Source: National Research Council of Thailand (NRCT)]

Completed

 

 

 

 

 

 

 

 

A Study of Efficiency and User Satisfaction in Cutting over from an Analog to a VoIP 
Telephone System
 

[Status: Completed in 2014, Funding Source: Nakhon Prathom Rajabhat University]

The Development and Utilization Study of an Intelligent Macrobrachium Rosenbergii 
Farming using Wireless Sensor System 

[Status
Completed in 2014Funding Source: National Science and Technology Development 
Agency (NSTDA)]

The Development of Wireless Sensor Mote for Applications in Wireless Sensor 
Network
 
[Status: 
Completed in 2014Funding Source: National Research Council of Thailand (NRCT)]

The Development of a Smart and Low-cost IP-based Public Address System        

[Status: Completed in 2014Funding Source: National Research Council of Thailand (NRCT)]

“การพัฒนาเซนเซอร์โมทเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้ในงานเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย”

แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2556

“การพัฒนาและศึกษาประโยชน์ของระบบบริหารจัดการฟาร์มกุ้งก้ามกรามอัจฉริยะด้วยระบบเซนเซอร์แบบไร้สาย”

แหล่งทุน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2555

“ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ําแบบอัตโนมัติและแสดงผลสําหรับผู้ที่เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ําท่าจีน”

แหล่งทุน : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2554

“การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงทดลองที่เน้นพัฒนาความสามารถระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนควบคู่กับความสามารถใน เนื้อหาวิชาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวในงานควบคุม ระยะที่1”

แหล่งทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ 2553

“โครงการพัฒนาระบบลงเวลาและระบบบริหารการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นวิทยุเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์”

แหล่งทุน : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2551

“โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขันและขยายตัวด้านระบบอาร์เอฟไอดี” 

แหล่งทุน : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550

“การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมด้วยโปรแกรมแล็บวิว”

แหล่งทุน : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ 2549