Statistics Statistics
828
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month114
LastMonth Last Month127
ThisYear This Year776
LastYear Last Year52

บทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์