Statistics Statistics
2418
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month87
LastMonth Last Month147
ThisYear This Year1,325
LastYear Last Year1,041

บทความวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์