Statistics Statistics
11246
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month79
LastMonth Last Month162
ThisYear This Year1,216
LastYear Last Year1,746

เอกสารและตำรา

๑.     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมและทักษะชีวิต

๒.     ตำรา ศาสนศึกษา

๓.     เอกสารวิชาการ ศาสนาอิสลาม (ความเป็นมาศรัทธา คำสอน ศาสนปฏิบัติและศาสนสัมพันธ์)

งานวิจัย

๑.    รายงานวิจัยเรื่อง<p>“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง</p>พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้”  โดยรับทุนกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ๒๕๕๓

๒.    รายงานวิจัยเรื่อง“พิธีสุหนัต : ความเชื่อความรู้และความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ๒๕๕๔

กานำเสนองานวิชาการระดับชาติ

๑.    

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง

“การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.

ปยุตโต) The1 NPRU Academic Conference 2551

 

๒.    

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง

<p>การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง</p>พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้”

The3 NPRU Academic Conference 2553

 

๓.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง

การวิเคราะห์สังคมสงฆ์อันเป็นสังคมตัวอย่างในทัศนะของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)

The4 NPRU Academic Conference 2555

 

๔.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธ

The4 NPRU Academic Conference 2555

 

๕.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องการนำแนวคิดเรื่องศาสนาจริยธรรมและวัฒนธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุตโต)มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

SMART ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖

 

บทความทางวิชาการ

 

๑.     “พระพุทธศาสนาในทวารวดี” ใน รายงานผลการศึกษา

“วัฒนธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม” คณะกรรมการโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

๒๕๔๗

 

๒.     วิเคราะห์แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเป็นรากฐานตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุตโต) วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ ๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๓.     สงฆ์ : สังคมตัวอย่างในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุโต)สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๑ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๔.     การฟังอย่างสุนทรีย์วิถีพุทธ 

สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๒ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๕.     จิตปัญญาศึกษา <p>:</p>สุนทรียสนทนาในห้องเรียน สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๓ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม