Statistics Statistics
11243
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month162
ThisYear This Year1,213
LastYear Last Year1,746

อาจารย์วรากรณ์  พูลสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา                 

- พธ.บ. (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

- พธ.ม.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

- กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องสถานสงเคราะห์คนชรา : การพัฒนาการจัดการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธ

ประวัติการทำงาน

- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโปรแกรมวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

-  เคยรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย.สำนักศิลปวัฒนธรรมฝ่ายศาสนาและจริยธรรมฝ่ายวิจัยวัฒนธรรม

-   เคยเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

-   เป็นผู้รับผิดชอบรายงานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

-   เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะฯและศูนย์สำนักฯ

-  และเป็นกระบวนกรอบรมสุนทรียสนทนาให้กับหน่วยงานต่างๆร่วมกับอาจารย์วันเพ็ญเขมะกนก    

ประสบการณ์สอน

-   ประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเมื่อพ.ศ.๒๕๔๕

-   สอนวิชาความจริงของชีวิตวิชาศาสนาเปรียบเทียบวิชาพุทธปรัชญาวิชาศาสนธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม

 

-                  

ปัจจุบันรับผิดชอบสอนวิจริยธรรมและทักษะชีวิต, วิชาศาสนศึกษา,วิชาสัมมนาสังคมศึกษา

 

-                  

เป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ราชบุรีสอนวิชาปรัชญาและศาสนาวิชาสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และวิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

 

 

 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 

-                  

กระบวนกร

อบรมสุนทรียสนทนาให้กับพนักงานสายการผลิต บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

 

-                  

          นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

 

-                  

กระบวนกร

อบรมสุนทรียสนทนาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

-                  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

-                  

กระบวนกร

อบรมสุนทรียสนทนา ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี

 

-                  

กระบวนกร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานกลาง

 

-                  

          ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน

(ศอช.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

-                  

กระบวนกร

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่เวทีการเรียนรู้ เรื่อง ปั้นทีมสมรรถนะสูง มุ่งสู่

 

-                  

          การทำงานที่เป็นเลิศ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

-                  

กระบวนกร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างพลังการทำงานชุมชน เพื่อก้าวไกลสู่

 

-                  

          ความเป็นเลิศ

ตอนต่อยอดนักพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

-                  

กระบวนกร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสุขภาวะในการทำงานด้วย

 

สุนทรียสนทนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

-                  

กระบวนกร

อบรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

-                  

กระบวนกรอบรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

 

 

 

 

เอกสารและตำรา

 

๑.     เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมและทักษะชีวิต

 

๒.     ตำรา ศาสนศึกษา

 

๓.     เอกสารวิชาการ ศาสนาอิสลาม (ความเป็นมา

ศรัทธา คำสอน ศาสนปฏิบัติและศาสนสัมพันธ์)

 

งานวิจัย

 

๑.    

รายงานวิจัยเรื่อง

“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้”  โดยรับทุนกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

 

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ๒๕๕๓

 

๒.    

รายงานวิจัยเรื่อง

“พิธีสุหนัต : ความเชื่อความรู้และความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ๒๕๕๔

 

กานำเสนองานวิชาการระดับชาติ

 

๑.    

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง

“การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.

ปยุตโต) The1 NPRU Academic Conference 2551

 

๒.    

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง

พุทธศาสนาสมัยทวารวดีโดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้”

 

The3 NPRU Academic Conference 2553

 

๓.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง

การวิเคราะห์สังคมสงฆ์อันเป็นสังคมตัวอย่างในทัศนะของพุทธทาสภิกขุและพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)

The4 NPRU Academic Conference 2555

 

๔.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องการดูแลผู้สูงอายุวิถีพุทธ

The4 NPRU Academic Conference 2555

 

๕.    

นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่องการนำแนวคิดเรื่องศาสนาจริยธรรมและวัฒนธรรมของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุตโต)มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างเสาหลักประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

SMART ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖

 

บทความทางวิชาการ

 

๑.     “พระพุทธศาสนาในทวารวดี” ใน รายงานผลการศึกษา

“วัฒนธรรมทวารวดีกับจังหวัดนครปฐม” คณะกรรมการโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทวารวดี

๒๕๔๗

 

๒.     วิเคราะห์แนวคิดเรื่องประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเป็นรากฐานตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุตโต) วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ ฉบับที่ ๑

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๓.     สงฆ์ : สังคมตัวอย่างในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.  ปยุโต)สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๑ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๔.     การฟังอย่างสุนทรีย์วิถีพุทธ 

สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๒ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๕.     จิตปัญญาศึกษา

:

สุนทรียสนทนาในห้องเรียน สารสังคมศึกษา ฉบับที่ ๓ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

บรรณาธิการ

 

๑.    

บรรณาธิการ

สารศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๒.    

บรรณาธิการ

สารผลิใบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

๓.    

บรรณาธิการ

สารสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

เกียรติบัตร

 

ได้รับการยกย่องให้เป็น “ครูในดวงใจ”

วันครู “ครุศาสตร์รวมใจ สานสายใยบูชาครู” ๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม