ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี สุจจิตร์จูล

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) วรรณี สุจจิตร์จูล

ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss.Wannee  sudjitjoon

     หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

     หมายเลขโทรศัพท์ 034 261604   โทรสาร 034261 064

      (e-mail) คือ superauan@hotmail.com

 

เกณฑ์

รายละเอียดย่อย

ประวัติ

นางสาววรรณี สุจจิตร์จูล

 - วุฒิการศึกษา 1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก วิจัยและประเมิน  ผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 - วุฒิการศึกษา 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก การสอนเคมี คณะ  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประวัติการทำงาน (ไม่ได้ระบุ)

 สาขาวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปภาพ

คำอธิบาย: C:\Users\user\Desktop\อ.วรรณี.jpg

รายวิชาที่สอน

รายชื่อวิชา: การวัดผลและวิจัยการศึกษา,การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้,โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา:

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทและลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูปกระบวนการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวัดผลและวิจัย การสร้างแฟ้มข้อมูล (Data File) และแฟ้มคำสั่ง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะต่างๆ ทั้งทางด้านการวัดผลและวิจัย

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   ความหมายและหลักการวิจัย รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษาค้นคว้า และนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   ความหมาย   จุดมุ่งหมาย  หลักการของการวัดและการประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา  การจำแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและการวิเคราะห์ตัวชี้วัด  วิธีการ           ที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เทคนิคการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   การแปลความหมายของคะแนน  แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง

ผลงานวิจัย

 -(หัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่องการศึกษาความต้องการของนักศึกษาต่อการ  จัดการเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นครปฐม ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2555 แหล่งทุน ส่วนตัว การเผยแพร่ นำเสนอ  งานประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU conference ครั้งที่ 6

 -(หัวหน้าโครงการวิจัย) เรื่อง การพัฒนารูปแบบคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ  บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับครูในสังคมสำนักงานเขตพื้นที่การ  ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2556 แหล่งทุน สำนักงานส่ง  เสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ2557

 -(ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อ  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับครูใน  สังคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 : กรณีศึกษาโรงเรียน  โพรงมะเดื่อวิทยาคม ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2556 แหล่งทุน สำนักงานส่งเสริมสุข  ภาพ (สสส.)  ปีงบประมาณ2557

 -(ผู้ร่วมโครงการวิจัย) เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของนักศึกษาวิชาชีพครู    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2556

 แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ2557

Link

 http://www.npru.ac.th

การติดต่อ

  หมายเลขโทรศัพท์ 034109 300 ต่อ 3235  โทรสาร 034261 064

 E-mail superauan@hotmail.com

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

LMS

http://pws.npru.ac.th/wannee/