อาจารย์  วินัย  บุญคง
โทรศัพท์ 034-259759
อีเมล์ singburi.888@gmail.com
ที่อยู่  85 ถนนมาลัยแมน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม73000


Statistics Statistics
11729
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month90
LastMonth Last Month383
ThisYear This Year2,099
LastYear Last Year1,909

ผลงานวิชาการ :

 

2556

 

ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาลอคเป็นระบบดิจิทัล