อาจารย์  วินัย  บุญคง
โทรศัพท์ 034-259759
อีเมล์ singburi.888@gmail.com
ที่อยู่  85 ถนนมาลัยแมน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม73000


Statistics Statistics
6267
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month125
LastMonth Last Month100
ThisYear This Year125
LastYear Last Year1,307

ผลงานวิชาการ :

 

2556

 

ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาลอคเป็นระบบดิจิทัล