อาจารย์  วินัย  บุญคง
โทรศัพท์ 034-259759
อีเมล์ singburi.888@gmail.com
ที่อยู่  85 ถนนมาลัยแมน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม73000


Statistics Statistics
7255
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month51
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,113
LastYear Last Year1,307

ผลงานวิชาการ :

 

2556

 

ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาลอคเป็นระบบดิจิทัล