อาจารย์  วินัย  บุญคง
โทรศัพท์ 034-259759
อีเมล์ singburi.888@gmail.com
ที่อยู่  85 ถนนมาลัยแมน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม73000


Statistics Statistics
14017
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month144
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year624
LastYear Last Year3,763

ผลงานวิชาการ :

 

2556

 

ผลกระทบการเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพออกอากาศภาคพื้นดินจากระบบอนาลอคเป็นระบบดิจิทัล