อาจารย์  วินัย  บุญคง
โทรศัพท์ 034-259759
อีเมล์ singburi.888@gmail.com
ที่อยู่  85 ถนนมาลัยแมน
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อ.เมือง จ.นครปฐม73000


Statistics Statistics
14016
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month143
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year623
LastYear Last Year3,763

การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น  

รหัสวิชา : 9932102        ชื่อวิชา  :  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น (Basic Broadcasting Production)                 หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา : ความหมาย และกระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รูปแบบรายการวิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ  ประเภทและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์  การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน  ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้นตามขั้นตอนต่าง ๆ
ดาวโหลด (มคอ.3)  http://pws.npru.ac.th/vinai/data/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD3_%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.doc


การดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  
รหัสวิชา :  9933202                            ชื่อวิชา  : การดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting Performance)                  หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา : องค์ประกอบของรายการข่าววิทยุกระจายเสียง  งานของผู้ประกาศ  บทบาทหน้าที่ เทคนิคการดำเนินรายการ วิธีการพูด ประกาศ การพูดโฆษณา การอ่านข่าว การอ่านบทความและสารคดี ทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการใช้ไมโครโฟน น้ำเสียงและลีลาการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา การเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการประเภทต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติดำเนินรายการ การประกาศ การอ่านและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
ดาวโหลด (มคอ.3) http://pws.npru.ac.th/vinai/data/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD3.doc