อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
13817
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month207
LastMonth Last Month266
ThisYear This Year1,546
LastYear Last Year2,334

1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Micronomics 1  (3592101)

    ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูป ค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกำไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

มคอ.3

2. เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 Macronomics 1 (3592102)

     ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน การว่าจ้างแรงงาน ระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

มคอ.3