อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
3358
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month80
ThisYear This Year791
LastYear Last Year1,438

อาคารโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

Tel. 034-261068 ต่อ 3652

email: vimolrats@npru.ac.th

address: 85 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม 7300

              Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand