อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
3973
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month102
LastMonth Last Month143
ThisYear This Year102
LastYear Last Year1,304

อาจารย์ วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

Miss Vimolrat  Srirattanagool

ตำแหน่งปัจจุบัน:   อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                        Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University

ระดับการศึกษา:   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                         Bachelor Degree of Economics   University of The Thai Chamber of commerce

                         ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                         Master Degree of Economics  Kasetsart University