อาจารย์วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

เบอร์โทรภายใน: 3652

Statistics Statistics
13977
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month92
LastMonth Last Month275
ThisYear This Year1,706
LastYear Last Year2,334

อาจารย์ วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล

Miss Vimolrat  Srirattanagool

ตำแหน่งปัจจุบัน:   อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงานที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                        Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University

ระดับการศึกษา:   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ.)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                         Bachelor Degree of Economics   University of The Thai Chamber of commerce

                         ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                         Master Degree of Economics  Kasetsart University