Vatcharapol Hongthong

Instructor, Center for Arts Education

Faculty of Humanities and Social Sciences
Contact No: (+66) 34 109 300  # 3416
E-mail: duke_body@yahoo.com
Address:
Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand.Statistics Statistics
2814
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month30
LastMonth Last Month85
ThisYear This Year636
LastYear Last Year559

8061102 องค์ประกอบศิลป์ Composition of Arts                 

ทฤษฏีทางด้านศิลปะ ส่วนประกอบ หลักการศิลปะ การจัดองค์ประกอบของศิลปะในงานทัศนศิลป์ ฝึกปฏิบัติการด้านการจัดองค์ประกอบศิลปะ พื้นฐานการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงทัศนศิลป์ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

 

8061203 ประติมากรรม Sculpture

ประวัติความเป็นมา ประเภท กรรมวิธีของงานประติมากรรม เทคนิควิธีการในการปฏิบัติงาน ลักษณะและคุณค่าของวัสดุที่สร้างงานประติมากรรม การเตรียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของการออกแบบประติมากรรม การปั้น การทำแม่พิมพ์ การหล่อ การปั้นนูนสูง นูนต่ำและลอยตัว

 

8031102 การวาดเส้น Drawing

ปฏิบัติการค้นคว้า ทดลอง ตามทฤษฎีหลักการวาดภาพแรเงาพื้นฐานโดยใช้วัสดุ  เครื่องมือ  เทคนิควิธีการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจากต้นแบบ  หุ่นนิ่ง  คน  ทิวทัศน์  เพื่อพัฒนาการวิเคราะห์การมองวัตถุที่อยู่ตรงหน้า  เข้าใจการสร้างบรรยากาศ  และสภาพแวดล้อมของภาพวาด  เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

 

8041103 การวาดเส้นสร้างสรรค์ Creative Drawing

ปฏิบัติการเขียนภาพด้วยเทคนิคและสื่อวัสดุ การถ่ายทอดรูปแบบผลงานศิลปกรรม และการประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานออกแบบนิเทศศิลป์