อาจารย์วจินี   อารีรอบ
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


               ชั้น 2 อาคาร A1
       โทร: (66) 34-261021-36                          

         โทร : 084-123739-6
        แฟกซ์: (66) 34-261065Statistics Statistics
2992
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year138
LastYear Last Year891

วิชาที่รับผิดชอบ   

รายวิชา    การจัดการสิ่งแวดล้อม        รหัสวิชา   4063501

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการวิเคราะห์และการจัดระบบสิ่งแวดล้อม  สำรวจ  รวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบเพื่อวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งเน้นการจัดการและการพัฒนาแบบยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)
          
1.   มีความรู้และเข้าใจเรื่องธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม

          2.   มีความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          3.   ตระหนักในความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          4.   ตระหนักถึงสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม

          5.   สามารถอธิบายหลักและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม

          6.   เห็นคุณค่าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

          7.   เห็นคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน           

          8.   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก

          9.   มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบ

ดาวโหลด มคอ.3


รายวิชา   อนามัยสิ่งแวดล้อม      รหัสวิชา      4073218
 

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมายขอบเขต  ความสำคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อม  หลักการและวิธีการในการจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัย  และอาคารสถานที่  การสุขาภิบาลอาหาร  และการควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค  การควบคุมเหตุรำคาญ  มลพิษสิ่งแวดล้อม  การศึกษาดูงาน  และฝึกปฏิบัติอนามัยสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา  (วัตถุประสงค์การเรียนรู้)

          1.   รู้และเข้าใจในขอบข่ายและระบบของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

          2.   รู้และเข้าใจหลักและวิธีการจัดการสุขาภิบาลที่พักอาศัย

          3.   รู้และเข้าใจหลักและวิธีการจัดการสุขาภิบาลอาคารสถานที่

          4.   รู้และเข้าใจหลักและวิธีการจัดการสุขาภิบาลการสุขาภิบาลอาหาร

          5.   รู้และเข้าใจหลักและวิธีการจัดการสุขาภิบาลควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค

          6.   รู้และเข้าใจหลักและวิธีการจัดการสุขาภิบาลควบคุมเหตุรำคาญ

          7.   รู้และเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดล้อม

          8.   ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการศึกษาภาคสนามด้านงานอนามัยโรงเรียน


รายวิชา   การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย         รหัสวิชา       4073219

คำอธิบายรายวิชา

         ความหมายความสำคัญของการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้  คุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ  แหล่งน้ำตามธรรมชาติและวิธีการจัดหาน้ำสะอาด  องค์ประกอบที่ควรพิจารณา หลักการวิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย  การกำจัดของเสียและการกำจัดสิ่งขับถ่ายการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา)

1.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของทรัพยากรน้ำความหมาย  ความสำคัญของ น้ำดื่มน้ำใช้ คุณภาพน้ำ วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำและวิธีการจัดหาน้ำสะอาด

2.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ความหมาย   ประเภท  สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอย  การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการของเสีย  และการกำจัดสิ่งขับถ่าย

3.  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า  คุณธรรม มีวินัยในตนเองสามารถเป็นผู้นำและผู้ดามที่ดี

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติการแก้ปัญหาน้ำและขยะได้. 

     5. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ


รายวิชา   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      รหัสวิชา        4000101

 


รายวิชา  การสร้างเสริมสุขภาวะ  รหัสวิชา