อาจารย์วจินี   อารีรอบ
    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


               ชั้น 2 อาคาร A1
       โทร: (66) 34-261021-36                          

         โทร : 084-123739-6
        แฟกซ์: (66) 34-261065Statistics Statistics
2966
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month112
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year112
LastYear Last Year891


วจินี อารีรอบ

Vajinee Areerob

ที่อยู่ 85/14 หมู่ 3 ต. นครปฐม ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 

Address 85/14 Nakhon Pathom Distric, Malaiman Road , Nakhon Pathom

เบอร์โทรศัพท์ 084-123-739-6

Tel.   084-123-739-6

ประวัติการศึกษา

   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

   ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คณิตศาสตร์  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 


                             Education's Backgroud

 

 Master of Education (M.Ed.) Program in Environmental Education Mahidol University

 Bachelor of Education( B.Ed ) Program in Mathematics <Muban Chombueng Rajabhat University)