ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2393
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month54
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year690
LastYear Last Year735

 งานวิจัย

อุไรวรรณ ชูนวลศรี. (2554). การพัฒนาสื่อช่วยฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์. การประชุม      
          วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (หน้า 373). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
          เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ฉัตรชัย ขาวประทุม, อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ. (2559). การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
          ทางการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกาย
          ของเรา.
การประชุมวิชาการ Proceedings of the 4th ASEAN Undergraduate Conference in
          Computing (AUC2) (หน้า 126-128). สระแก้ว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

ณรงค์ฤทธิ์ กองพาลี, อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ. (2559). การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
          วิชาภาษาไทยสำหรับเด็กกรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
          มฤคทายวัน.
การประชุมวิชาการ Proceedings of the 4th ASEAN Undergraduate
          Conference in Computing (AUC2) (หน้า 123-125). สระแก้ว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
          สระแก้ว.

ปราโมทย์ ภูษาทพ, อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ. (2559). การพัฒนาเกมการสอนเพื่อเสริมทักษะ รายวิชาการซ่อม
          บำรุงไมโครคอมพิวเตอร์กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
การประชุมวิชาการ Proceedings of the 4th ASEAN
          Undergraduate Conference in Computing (AUC2) (หน้า 147-149). สระแก้ว: มหาวิทยาลัย
          บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

วัชรวิชช์ คลองน้อย, อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
          วิทยาศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง. การประชุมวิชาการ
          Proceedings of the 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2)
          (หน้า 174-176). สระแก้ว: มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

สร้อยสุดา นิยมศิลป์, อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่อง
          ดนตรีไทย รวมกับการเรียนรูแบบผสมผสาน.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7. พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.