ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2524
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month123
LastMonth Last Month62
ThisYear This Year821
LastYear Last Year735

ติดต่อ :

          ชั้น 2 ห้อง 207   อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
          85  ถนนมาลัยแมน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
          เบอร์โทรศัพท์ :  034-261-065  ต่อ  3164
          
E-mail : uraiwannat@webmail.npru.ac.th