ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
1419
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month69
ThisYear This Year451
LastYear Last Year617

ติดต่อ :

          ชั้น 2 ห้อง 207   อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
          85  ถนนมาลัยแมน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000
          เบอร์โทรศัพท์ :  034-261-065  ต่อ  3164
          
E-mail : uraiwannat@npru.ac.th