ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
1420
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month47
LastMonth Last Month69
ThisYear This Year452
LastYear Last Year617

นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2554

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.บ.)

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2552

  • 2554 -2555    อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
  • 2555 -2556    อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  • 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  •  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207