ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
1732
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month29
LastMonth Last Month75
ThisYear This Year29
LastYear Last Year735

นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2554

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.บ.)

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2552

  • 2554 -2555    อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
  • 2555 -2556    อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  • 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  •  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207