ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2525
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday45
ThisMonth This Month124
LastMonth Last Month62
ThisYear This Year822
LastYear Last Year735

 

  • 2554 -2555    อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
  • 2555 -2556    อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  • 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  •  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207