ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
1656
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month51
ThisYear This Year688
LastYear Last Year617

นางอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2554

ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.บ.)

          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ปี พ.ศ. 2552

  • 2554 -2555    อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
  • 2555 -2556    อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  • 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  •  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207