ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2278
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month35
LastMonth Last Month87
ThisYear This Year575
LastYear Last Year735

 

  • 2554 -2555    อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
  • 2555 -2556    อาจารย์ประจำแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  • 2556-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  •  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 207