BMI สำคัญอย่างไร

Body Mass Index เป็นดัชนีมวลกายที่
แสดงให้ทราบถึง การมีสุขภาพร่างกายที่ดี รูปร่างสมส่วน
 น้ำหนักตัวที่ไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
โดยมีวิธีการคำนวณโดยคร่าว ๆ คือ
smileyเพศชาย ส่วนสุง ซ.ม. - น้ำหนักตัว  ค่าที่ได้ต้องอยู่ในระหว่าง 19.99-24.99 ถือว่าสุขภาพดี ร่างกายสมส่วน
ถ้าได้ค่ามากว่า 24.99 ถืออว่าน้ำหนักเกินค่าปกติ
laughเพศหญิส่วนสูง ซ.ม. - น้ำหนักตัว ค่าที่ได้ต้องอยู่ในระหว่าง 19.99-24.99 ถือว่าสุขภาพดี ร่างกายสมส่วน
ถ้าได้ค่ามากว่า 24.99 ถืออว่าน้ำหนักเกินค่าปกติ