สวัสดีครับ

ผมอาจารย์อุกฤษฏ์  อำไพพันธ์ุ

ปฏิบัติงานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์