ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Web Page ของอาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์  อำไพพันธุ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี