ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14586
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month164
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,355
LastYear Last Year2,445

 Term 2/2555 

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • ระบบฐานข้อมูล 
  • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
  • การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูล