ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
22610
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month177
LastMonth Last Month253
ThisYear This Year1,167
LastYear Last Year3,122

 Term 2/2555 

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • ระบบฐานข้อมูล 
  • การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ 
  • การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ระบบฐานข้อมูล